RSS

Thursday, March 4, 2010

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GC

Peranan dan tanggungjawab GC adalah seperti berikut;
1. Membuat perancangan pengajaran , melaksanakan pengajaran mata pelajaran kepakaran dan pembentukan serta pembanguan diri pelajar mengikut tahap yang tertinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
1.1 Menyediakan Rancangan Pengajaran berasaskan peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan ) 1997, kurikulum Kebangsaan dan surat-surat pekeliling berkaitan.
1.2 Mengajar mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan yang ditetapkan mengikut garis panduan dan tahap kebolehan pelajar.
1.3 Merancang dan melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran
1.4 Menentukan status semasa pencapaian (Take-Off- Value) setiap pelajar dalam mata pelajaran kepakaran dan menetapkan sasaran pencapaian akademik setiap pelajar yang diajar dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan.
1.5 Mengamalkan kaedah/strategi pengajaran dengan mengguna pakai atau menghasilkan pelbagai bahan pembelajaran dan pengajaran yang terkini , kreatif, inovatif, menarik dan berkesan.
1.6 Mengenal pasti secara spesifik kelemahan dan kekuatan setiap pelajar dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan.
1.7 Menyediakan program pengayaan untuk pelajar cemerlang dan pemulihn bagi pelajar yang berpotensi rendah.
1.8 Memantau kemajuan pencapaian akademik setiap pelajar yang diajar.
1.9 Menyediakan laporan dan mengnalisis kemajuan setiap pelajar yang diajar dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan.
1.10Menyampaikan laporan kemajuan pembelajaran pelajar yang diajar kepada pengetua, ibu bapa dan pelajar.
1.11Menyediakan Jadual Spesikasi (JSU) pentaksiran dan penilaian bagi mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan.
1.12Menjadi ahli badan profesional yang berkaitan dengan mata pelajaran kepakaran (jika ada).

2. Memimpin dan membantu dalam tugas kurikulum dan kokurikulum berkaitan dengan mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan.
2.1 menjadi ahli panitia dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan.
2.2 Menjadi pakar rujuk mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan.
2.3 Membantu mengatasi kelemahan dan membimbing pelajar dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan.
2.4 Menyelaras penyediaan rangcangan strategik, tatikal dan operasi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan.
2.5 Merancang dan menjadi fasilitator dalam bengkel peningkatan profesionalnisme guru khasnya dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan.
2.6 Menjadi penasihat persatuan akademik mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan.
2.7 Merancang dan melaksana aktiviti kokurikulum yang boleh membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar.
2.8 Menyediakan laporan kemajuan setiap pelajar dalam aktiviti kokurikulum, mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan.
3. Menjadi pakar rujuk, memberi khidmat nasihat , dan membimbing guru dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan.
3.1 Merancang dan melaksanakan aktiviti perkembangan staf bidang kurikulum dan kokurikulum dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan.
3.2 Menjadi mentor kepada guru dalam bidang pedogogi khususnya berkaitan dengan strategi pengajaran.
3.3 Member maklum balas tentang kemajuan guru yang dibimbingnya kepada pengetua/ pengarah dan guru berkesan.
3.4 Memberi khidmat nasihat dan bimbingan kepada guru di institusi persekitaran yang memerlukan kepakarannya.
4. Menjalankan kajian, menghasilkan penulisan ilmiah dan penyelidikan, meneroka inovasi dan penemuan baru dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan dan membentang hasilnya.
4.1 Menjalankan kajian dan/ atau inovasi dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususannya.
4.2 Menghasilkan penulisan/artikel berkaitan pendidikan khasnya dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan dan menghantara satu salinan kepada bahagian-bahagian yang berkenaan di Kementerian Pelajaran Malaysia.

5. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Pegawai Pelajaran Daerah, Pengarah Pelajaran Negeri dan Pengarah Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia.
5.1 Menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan yang diarahkan dari semasa ke semasa dengan kebenaran Pengetua/ Ketua Jabatan

6. Am
6.1 Bertanggungjawab nenaklunkan secara rasmi sebarang perubahan dari segi pertukran jawatan, penempatan dan apa juga perubahan daripada status perkhidmatan kepada Bahagian Sumber Manusia, Jemaah Nazir Sekolah Ibu Pejabat dan Negeri.

Objektif kenaikan pangkat Guru cemerlang adalah;
- Memberi pengiktirifan kepada guru yang cemerlang dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan masing-masing.
- Meningkatkan pencapaian kualiti pengajaran dan pembelajaran.
- Menjadikan GC role model kepada guru lain.
- Menungkatkan motivasi guru.
- Meningkatkan kecemelangan sekolah dengan berkongsi pengalaman dan kemahiran Guru Cemerlang.
- Memperluas peluang kenaikan pangkat dalam perkhidmatan pelajaran.
- Membolehkan guru dinaikkan pangkat tanpa perlu meninggalkan tugas mengajar atau bertukar ke jawatan pentadbiran.
- Menyediakan peluag untuk guru naik pangkat ke gred yang lebih tinggi secara laluan laju (fast track), khas Untuk Penyandang (KUP).
MGCN JOHOR.
0 comments Posted by MGCJOHOR at 1:57 AM

GURU CEMERLANG.
0 comments Posted by MGCJOHOR at 12:16 AM
Guru Cemerlang
“Guru Cemerlang ialah guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran, dan kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Guru Cemerlang juga sentiasa berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang secara berterusan.” - Buku Terma Rujukan konsep Guru Cemerlang

Pengetua, Penolong Pengetua, Guru Besar dan Pegawai Pendidikan.

Jawatan-jawatan yang dinyatakan tadi merupakan antara jawatan yang tertinggi dalam bidang perguruan. Kenaikan pangkat dalam bidang perguruan cenderung untuk menjauhkan guru daripada melibatkan diri dalam pengajaran di bilik darjah.

Secara tidak langsung, bidang perguruan kehilangan guru-guru yang pakar dan berdedikasi dalam bidang masing-masing apabila mereka dinaikkan pangkat.

Menyedari hakikat tersebut, kenaikan pangkat Guru Cemerlang diperkenalkan mulai 1993 sebagai peluang kenaikan pangkat yang lebih baik bagi guru gemilang yang tidak meninggalkan bilik darjah.

Objektif kenaikan pangkat Guru Cemerlang

* Memberi pengiktirafan kepada guru yang cemerlang dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan masing-masing.
* Meningkatkan pencapaian kualiti pengajaran dan pembelajaran (P&P).
* Menjadikan Guru Cemerlang role model kepada guru lain.
* Meningkatkan motivasi guru.
* Meningkatkan kecemerlangan sekolah dengan berkongsi pengalaman dan kemahiran Guru Cemerlang.
* Memperluaskan peluang kenaikan pangkat dalam perkhidmatan pelajaran.
* Membolehkan guru dinaikkan pangkat tanpa perlu meninggalkan tugas mengajar atau bertukar ke jawatan pentadbiran.
* Menyediakan peluang untuk guru naik pangkat ke gred yang lebih tinggi secara laluan laju (fast track), khas Untuk Penyandang (KUP).

Wednesday, March 3, 2010

29 FLAGSHIP PENGARAH PELAJARAN JOHOR


29 FLGSHIP PENGARAH PELAJARAN JOHOR

1. Johor Top 5 dalam Peperiksaan Awam.
2. Kepimpinan Instruktional.
3. Program Headcount Akademik.
4. Perancangan Strategik 2009 – 2011.
5. Kepimpinan Tranformasional.
6. Menjana Kepimpinan Pertengahan.
7. Satu Guru satu Kajian Tindakan.
8. Head Count Kehadiran Murid.
9. Pentaksiran Berasaskan Sekolah.
10. Program E-Bank Item.
11. Program immersion.
i- Pengetua.
ii- Guru Cemerlang.
12. Program Perkembangan Staf/Sumber Manusia.
13. Pembudayaan Ilmu.
14. Program D-Pemulihan.
15. Membangunkan SABK Cemerlang.
16. Pemantauan Berfokus.
17. Dasar Kepimpinan melalui 5 fasa kepimpinan (3 tahun di satu sekolah).
18. Program Inovasi dan Kreativiti.
19. Pelaksanaan MS ISO 9001 : 2008 di sekolah.
20. Pembangunan Disiplin/Sahsiah Unggul.
21. Program Khidmat Bantu Guru.
22. Sifar Audit Berteguran.
23. Mengutamakan Kebajikan Guru.
24. Dasar RK 50% Cemerlang.
25. Pelaksanaan KPI kepada semua pegawai dan staf.
26. Pembangunan Pusat Sumber.
27. Mengembalikan Kecemerlangan Sukan di sekolah.
28. Pinch.
29. Transisi Pendidikan Khas